7. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

OKOLJSKO UČINKOVITA OPREMA ZA PRIPRAVO SPECIALNIH ŽITNIH KRMNIH MEŠANIC

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Predmet naložbe predstavljajo:
− valjčni mlin za žita,
− peletirka za žita in krmila,
− robotski portalni paletizer,
− avtomatski ovijalec,
− splošni stroški.
Z nakupom novih strojev bo podjetje tehnološko nadgradilo in avtomatiziralo obrat za predelavo kmetijskih proizvodov iz prednostnega sektorja žito.

CILJI

Cilji naložbe so:
−posodobitev tehnološke opremljenosti obrata za predelavo kmetijskih proizvodov,
−uvedba novih tehnologij,
−diverzifikacija s proizvodnjo novih proizvodov,
−zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in izboljšanje energetske učinkovitosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: dvig produktivnosti, povečanje okoljske, energetske in stroškovne učinkovitosti predelave, povečanje kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti lastnih proizvodov.

 

Naziv aktivnosti

Podjetje je z operacijo »VZPOSTAVITEV OKOLJU PRIJAZNE PROIZVODNJE CELOVITEGA VOLUMINOZNEGA KRMNEGA OBROKA ŽIVALI – SUPER BALA +« vključeno v 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

Povzetek

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

Glavne dejavnosti

Podjetje namerava vzpostaviti novo proizvodno linijo, ki bo omogočala uvedbo inovativnega novega proizvoda. Nov proizvod SUPER BALA + bo predstavljal celovit in zdrav voluminozni krmni obrok živali.

Cilji

Z vzpostavitvijo celotne tehnološke linije bo omogočeno povečanje okoljske učinkovitosti iz vidikov:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij,
  • reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
  • zmanjševanje količine odpadkov.

Pričakovani rezultati

Rezultat naložbe bo uvedba 2 inovativnih novih proizvodov, ob katerih bo izražen prispevek k izboljševanju vplivov na okolje in energetske učinkovitosti:

  • SUPER BALA +,
  • pakiran prah za nastilj v ležalnih boksih za živali.

Naziv aktivnosti

Nakup sodobne kmetijske mehanizacije in strojne opreme ter uvedba novih proizvodov za izboljšanje konkurenčnosti podjetja KGS KRAJNC d.o.o. iz naslova javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017, podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije (Podukrep št. MO8.6).

Povzetek

Podjetje KGS Krajnc se ukvarja s sečnjo lesa. Prizadevamo si za strokovnost, kakovost, zanesljivost in učinkovitost storitev in produktov ter s tem zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev, pri čemer težimo k trajnostnemu razvoju in inovativnim visokotehnološkim storitvam.

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. V podjetju KGS Krajnc d.o.o. stremimo k uporabi sodobne in tehnološke opreme, ki je pomembna za hitro prilagajanje tržnim razmeram. Naložba v sodobno mehanizacijo in opremo nam predstavlja temelj za nadaljnji razvoj podjetja. Pričakujemo naslednje pozitivne učinke investicije: dvig produktivnosti in konkurenčnosti ter povečanje ekonomske učinkovitosti.

Glavne dejavnosti

Naložba, ki je predmet prijave na razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, zajema nakup stroja za sečnjo (harvesterji).

Cilji

Cilj naložbe je posodobitev mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, ki bo olajšala delo, povečala se bo konkurenčnost podjetja na trgu, povečala se bo dodana vrednost podjetja. Tehnološka posodobitev bo omogočila stabilno poslovanje podjetja in njegov nadaljnji razvoj, intenzivno gospodarjenje z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih ter uvajanje učinkovitih in okoljsko sprejemljivih tehnologij za posek in spravilo lesa. Cilj naložbe je tudi novo ustvarjeno delovno mesto.

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: uvedba novih, inovativnih tehnologij, dvig produktivnosti podjetja, povečanje kakovosti storitev, povečanje stroškovne učinkovitosti.

Naziv aktivnosti

Tehnološka posodobitev obrata za predelavo lesa podjetja KGS Krajnc d.o.o. iz naslova javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017, podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije (Podukrep št. MO8.6).

Povzetek

Podjetje KGS Krajnc d.o.o. se ukvarja s sečnjo lesa in s storitvami za gozdarstvo. Zavedamo se pomena varovanja okolja, zato želimo izkoristiti naravne danosti, zmanjšati onesnaževanje okolja, prispevati k nujnemu čiščenju gozdov in ohranjati okolje, zato naše dejavnosti usmerjamo k zeleni energiji.

Predmet javnega razpisa so naložbe v pred industrijsko predelavo lesa, ki omogočajo iz ekološkega in ekonomskega vidika boljšo izrabo obnovljivih virov energije, povečala pa se bo tudi produktivnost in konkurenčnost podjetja.

Glavne dejavnosti

Naložba iz naslova javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa zajema traktorski rezalno-cepilni stroj, viličarje, teleskopski nakladalnik.

Cilji

Cilj naložbe je tehnološka posodobitev obrata za predelavo lesa KGS Krajnc d.o.o., kar bo prispevalo k boljšemu izkoriščanju obnovljivih virov energije, večji stabilnosti podjetja, rasti in njegovem razvoju. Cilj naložbe je tudi 1 novo ustvarjeno delovno mesto.

Pričakovani rezultati

Tehnološka posodobitev bo pripomogla k trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in povečanju rabe obnovljivih virov energije, kar pomeni večjo energetsko varnost, uporabo okolju prijaznejših in učinkovitejših tehnologij, olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov.

Povezave

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si